O nás

V ADOS-e BIELE SRDCE pracujú kvalifikované zdravotné sestry, ktoré poskytujú odbornú ošetrovaľskú starostlivosť na doporučenie ošetrujúceho lekára.

Starostlivosť je určená čiastočne, alebo úplne imobilným pacientom v meste a v okrese Veľký Krtíś.
Štandardná starostlivosť je hradená zdravotnými poisťovňami.

Medzi naše najčastejsie výkony patrí:

– ošetrovanie rán pooperačných, chronických, preležanín…, ošetrovateľská rehabilitácia, ošetrovanie onkologických pacientov, polohovanie, prevencia dekubitov, podávanie injekcií, odbery krvi, zavádzanie permanentného močového katétra, ošetrovanie vývodov kolostómie, nefrostómie, ileostómie, tracheostómie…

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje sestra  s príslušnou odbornosťou. Agentúra zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácii s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou o pacienta.

Náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje  osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje na základe indikácie primárnej starostlivosti. Lekár primárnej starostlivosti ju indikuje  na základe

  1. zdravotného stavu pacienta, alebo
  2. na návrh lekára špecialistu, alebo
  3. na návrh ošetrujúceho lekára lôžkového zdravotníckeho zariadenia

PhDr. Iveta Macková, MPH

Garant ADOS Biele srdce

Ľubica Hulecová

Sestra

Bc. Zuzana Moravčíková

Sestra

Mgr. Darinka Schedová

Sestra

Potrebujete domácu ošetrovateľskú starostlivosť ?